تامین نیروی انسانی

  • Content

مدیریت

مدیریت: آقای مهندس سجاد درویشوند

:سوابق کاری و مدیریتی

دارای 19 سال سابقه مدیریتی -

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی -

دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک -

- دارای مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

دارای گواهینامه مدیریت اجرایی از بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی -

- مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانی از بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی دارای (گواهینامهPBA)

دارای گواهینامه مدیریت منابع انسانی از بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی -

دارای گواهینامه حقوق و قوانین کار از اداره کل کار و امور اجتماعی -

- دارای گواهینامه مدیریت رسمی در سال 2019

(Professional Manager Certificate of Nabel cert Universal)

دارای گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت ایمنی حرفه‌ای در سال 2019 -

(Professional Membership Approved Certificate of World Technology Group )

دارای گواهینامه رفتار فرهنگ سازی مدیریت حرفه ای در بیمارستان در سال 2019 -

(Professinal Mmembership Approved Certificate of World Technology Group )

دارای گواهینامه مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانی در سال 2019 -

(Professional and Modern Human Resource Management PBA Certificate of SIGNATURE OXFORD EDU LTD)

دارای گواهینامه مدیریت منابع انسانی در سال 2019 -

(Human Resource Management {HRM} Certificate of Head of Unions.Ltd)

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در سال 2017 -

(Master of Business Administeation {MBA} Certificate )