image
نگهداری و زیباسازی فضای سبز

 

در دیدگاه امروز روانشناسان نگاه روزانه به افق دید زیبا روشنگر ایده های جدید در ذهن و افزایش تمایل و اشتیاق به زیست در انسان می گردد که امروز مدیران شهری به عنوان متولیان این مهم در کشور با مطالعه و طراحی جدید در رسیدن به آرامش همگانی همراه جامعه بوده و در راستای نحقق این هدف حوزه های مختلفی را نیز جهت حضور بخش خصوصی فراهم می نمایند از جمله حوزه طراحی و اجرای فضای سبز و دیگری حوزه نگهداری و زیبا سازی فضای سبز بالا در کشور آماده ارائه خدمات به کلیه موسسات و شرکت ها و ادارات می باشد.