image
تامین و مدیریت نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء دارایی های یک سازمان به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. ارائه محصولات و خدمات متمایز و با کیفیت,  کاهش هزینه ها, خلاقیت,  نو آوری و بهبود فضای رقابت از مزایای بر خورداری از منابع انسانی کیفی است, از اینرو استراتژی کسب و کار سازمان های امروزی ضرور تا بر روی منابع انسانی متمرکز شده است.

پرسنل هر سازمان نقشی کلیدی در رشد و توسعه آن سازمان در محیط متغیر و چالشی امروز بر عهده دارند و این در حالی است که جذب نیرو های مستعد و توانمند و حفظ آنها در سازمان, از نگرانی های جدی مدیران محسوب شده و این چالش خود سبب ساز ایجاد فرآیندی مهم جهت شناسایی, تشخیص و انتخاب مناسب نیرو گردیده است. در این راستا به منظور جذب و انتخاب افراد شایسته و کار آمد جهت آسودگی خیال مدیران, شرکت قادر گستران آریا توانسته است به عنوان یکی از شرکت های فعال در این زمینه با رعایت شاخص های توانمندی و استعداد در تحقق ایم مهم یاری رسان بنگاه های اقتصادی و موسسات و کارخانجات خصوصی و دولتی گردد.